Wednesday, December 24, 2008

แผนการจัดประสบการณ์เรื่องนกแก้ว


แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง นกแก้ว
วันที่ 1 สัปดาห์ที่ 1
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

จุดประสงค์
1. เด็กแตะสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง
2. เด็กปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามได้
3. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4. เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการได้
5. เด็กแสดงท่าทางนกได้

เนื้อหา
เคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์โดยการแสดงท่าทางตามจินตนาการ

กิจกรรม
1. ครูสนทนาทักทายเด็ก
2. ครูให้เด็กแตะสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
- แตะปาก
- แตะหู
- แตะจมูก
3. เด็กผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำผู้ตามในการแตะสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
4. เด็กแสดงท่าทางตามข้อตกลง
- ครูเคาะจังหวะช้าให้เด็กทำท่าทางตามจินตนาการ
- ครูเคาะจังหวะเร็วให้เด็กทำท่านก
- ครูเคาะจังหวะ 1 ครั้งให้เด็กหยุดอยู่กับที่
5. เด็กนั่งผ่อนคลาย

สื่อการเรียน
เครื่องเคาะจังหวะ

ประเมินผล
1. สังเกตการแตะสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตาม
3. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4. สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ
5. สังเกตการแสดงท่าทางนก

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบได้
2. เด็กดูและบอกสิ่งที่เห็นจากภาพได้
3. เด็กร่วมสนทนาลักษณะของนกแก้วแต่ละชนิด

เนื้อหา
นกแก้วมีลักษณะเด่นได้แก่ ปากคมแข็ง จงอยปากงุ้มเข้าโคนใหญ่ ปลายแหลมน่ากลัว เท้ามีนิ้วข้าง หลังสองนิ้วและข้างหน้าสองนิ้วทุกนิ้วมีเล็บที่แหลมคม สามารถใช้เท้าจับกิ่งไม้ได้เหนียว แน่น ปีนป่ายคันไม้ได้เก่งเป็นพิเศษ และในบางโอกาสยังสามารถจับฉีกอาหารได้ด้วย ปาก ส่วนใหญ่เป็นสีแดง ขนเป็นสีเขียว

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของนกแก้วที่เด็กรู้
2. แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ 5 คน
3. เด็กแต่ละกลุ่มดูภาพนกแก้ว
4. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงหนังสือภาพนกแก้ว
- เด็ก ๆ เห็นอะไร ในภาพบ้าง
- นกแก้วที่เด็ก ๆ เห็นมีลักษณะอย่างไร

สื่อการเรียน
ภาพนกแก้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบ
2. สังเกตการดูและบอกสิ่งที่เห็นจากภาพ
3. สังเกตการร่วมสนทนาลักษณะของนกแก้วแต่ละชนิด
กิจกรรมสร้างสรรค์

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กเล่าผลงานตามจินตนาการได้
4. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
ปฏิบัติกิจกรรม สีน้ำ สีเทียน ปั้นแป้ง
ฉีกปะ ปะติด ประดิษฐ์เศษวัสดุ
พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำอุปกรณ์ในการทำศิลปะ
2. ครูแนะนำกิจกรรมใหม่
พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ
3. เด็กเลือกทำกิจกรรมศิลปะตามความสนใจ
4. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม
5. เด็กเล่าผลงานของตนเองให้ครูและเพื่อนฟัง

สื่อการเรียน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- เศษกระดาษ
- อุปกรณ์เล่นกับ แป้งโดว์
- กาว
- กรรไกร
- กระดาษ
- ก้านกล้วย
- ใบไม้
- เปลือกไม้

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการเล่าผลงานตามจินตนาการ
4. สังเกตการเก็บของเข้าที่
กิจกรรมเสรี

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
3. เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้
4. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมเสริมประสบการณ์ ได้แก่ มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมศิลปะ มุมบล็อก
มุมวิทยาศาสตร์และมุมเครื่องเล่นสัมผัส

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมแต่ละมุมและวิธีการใช้สื่อในมุม ได้แก่
มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมศิลปะ มุมบล็อก
มุมวิทยาศาสตร์และมุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เด็กเลือกมุมตามความสนใจของตนเอง
3. เด็กลงมือทำกิจกรรม
4. เด็กเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในมุมเสริมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
4. สังเกตการเก็บของเข้าที่
กิจกรรมกลางแจ้ง

จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้
4. เด็กระวังและรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
5. เด็กรักษาความสะอาดของร่างกายหลังจากเล่นเสร็จแล้วได้

เนื้อหา
การเล่นเครื่องเล่นสนาม

กิจกรรม
1. เตรียมร่างกายก่อนเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. เด็กและครูร่วมกันทบทวนข้อตกลง
3. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา
5. เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นเครื่องเล่นสนาม

สื่อการเรียน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในมุมเสริมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. สังเกตการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
4. สังเกตการระวังและรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
5. สังเกตการรักษาความสะอาดของร่างกายหลังจากเล่นเสร็จแล้ว
กิจกรรมเกมการศึกษา

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและตอบคำถามได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
5. เด็กรอคอยตามลำดับ ก่อน – หลังได้
6. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
- เกมจับคู่ภาพเหมือนนกแก้ว
- ภาพตัดต่อนกแก้ว
- เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1. ครูสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน ภาพตัดต่อ
เกมโดมิโน
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนทำกิจกรรม
3. แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ 5 คน
4. เด็กแต่ละกลุ่มเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
5. เด็กเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
- เกมจับคู่ภาพเหมือนนกแก้ว
- ภาพตัดต่อนกแก้ว
- เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและตอบคำถาม
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
3. สังเกตการจำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่น
5. สังเกตการรอคอยตามลำดับ ก่อน – หลัง
6. สังเกตการเก็บของเข้าที่
แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง นกแก้ว
วันที่ 2 สัปดาห์ที่ 1
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำสั่งได้
2. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้
3. เด็กทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้
4. เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการได้
5. เด็กฟังจังหวะได้

เนื้อหา
เตรียมร่างกายโดยการยกแขนขวา
ยกแขนซ้าย กางแขน
เคลื่อนไหวประกอบกับอุปกรณ์และเ
คลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์โดยการทำท่าทางตามจินตนาการ

กิจกรรม
1. ครูสนทนาทักทายเด็ก
2. ครูให้เด็กทำตามคำบอก เช่น
- ยกแขนขวา
- ยกแขนซ้าย
- กางแขน
3. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรม
- ครูเคาะจังหวะช้าให้เด็กทำท่าทางตามจินตนาการ
- ครูเคาะจังหวะเร็วให้เด็กเคลื่อนไหวพร้อมกับริบบิ้น
- ครูเคาะจังหวะ 1 ครั้งให้เด็กหยุดอยู่กับที่
5. เด็กนั่งผ่อนคลาย

สื่อการเรียน
เครื่องเคาะจังหวะ

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง
2. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
3. สังเกตการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน
4. สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ
5. สังเกตการฟังจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
3. เด็กร่วมสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของนกแก้วใน v c d ที่ดูได้

เนื้อหา
ชนิดและพันธุ์นกแก้ว
1.ครอบครัวแพร์รัทส์ (Parrot)
2. พันธุ์คอคคาทู (Cockatoos)
3. พันธุ์มาคอว์ (Macaws)
4. พันธุ์เลิฟเบิรด์ (Lovebird)
5.พันธุ์พาร์ราคีท (Parrakeets

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของนกแก้วที่เด็กรู้
2. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับชนิดของนกแก้วที่เด็กรู้จัก
3. ครูนำภาพนกแก้วแต่ละชนิดให้เด็กดูและให้เด็กบอกความแตกต่างของนกแก้วแต่ละชนิด
4. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงลักษณะของนกแก้วแต่ละชนิด

สื่อการเรียน
ภาพนกแก้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบ
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
3. สังเกตการร่วมสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของนกแก้วใน v c d ที่ดู
กิจกรรมสร้างสรรค์

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กเล่าผลงานตามจินตนาการได้
4. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
ปฏิบัติกิจกรรม สีน้ำ สีเทียน ปั้นแป้ง
ฉีกปะ ปะติด ประดิษฐ์เศษวัสดุ
ดีดสี

กิจกรรม
1. ครูแนะนำอุปกรณ์ในการทำศิลปะ
2. ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ ดีดสี
3. เด็กเลือกทำกิจกรรมศิลปะตามความสนใจ
4. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม
5. เด็กเล่าผลงานของตนเองให้ครูและเพื่อนฟัง

สื่อการเรียน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- เศษกระดาษ
- อุปกรณ์เล่นกับ แป้งโดว์
- กาว
- กรรไกร
- กระดาษ
- แปรงสีฟัน

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการเล่าผลงานตามจินตนาการ
4. สังเกตการเก็บของเข้าที่
กิจกรรมเสรี

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
3. เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้
4. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมเสริมประสบการณ์ ได้แก่ มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ
มุมศิลปะ มุมบล็อก
มุมวิทยาศาสตร์และมุมเครื่องเล่นสัมผัส

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมแต่ละมุมและวิธีการใช้สื่อในมุม ได้แก่
มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมศิลปะ มุมบล็อก
มุมวิทยาศาสตร์และมุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เด็กเลือกมุมตามความสนใจของตนเอง
3. เด็กลงมือทำกิจกรรม
4. เด็กเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในมุมเสริมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
4. สังเกตการเก็บของเข้าที่
กิจกรรมกลางแจ้ง

จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการโยนลูกบอล
3. เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้
4. เด็กระวังและรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
5. เด็กรักษาความสะอาดของร่างกายหลังจากเล่นเสร็จแล้วได้

เนื้อหา
เกมโยนลูกบอล

กิจกรรม
1. เตรียมร่างกายก่อนโยนลูกบอล
2. เด็กและครูร่วมกันทบทวนข้อตกลงก่อนการเล่นเกมโยนลูกบอล
3. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกมโยนลูกบอล
- แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 7 คน
- เด็กแต่ละกลุ่มโยนลูกบอลใส่ตะกร้าทีละคน
- กลุ่มใดโยนลงตะกร้ามากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา
5. เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นเกมโยนลูกบอลเสร็จแล้ว

สื่อการเรียน
1. ลูกบอล
2. ตะกร้า

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการโยนลูกบอล
3. สังเกตการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
4. สังเกตการระวังและรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
5. สังเกตการรักษาความสะอาดของร่างกายหลังจากเล่นเสร็จแล้ว
กิจกรรมเกมการศึกษา

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและตอบคำถามได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
5. เด็กรอคอยตามลำดับ ก่อน – หลังได้
6. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
- เกมลอตโตนกแก้ว
- จับคู่ภาพกับเงานกแก้ว
- เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1. ครูสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน ภาพตัดต่อ
เกมโดมิโน
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนทำกิจกรรม
3. แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ 5 คน
4. เด็กแต่ละกลุ่มเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
5. เด็กเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
- เกมลอตโตนกแก้ว
- จับคู่ภาพกับเงานกแก้ว
- เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและตอบคำถาม
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
3. สังเกตการจำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่น
5. สังเกตการรอคอยตามลำดับ ก่อน – หลัง
6. สังเกตการเก็บของเข้าที่
แผนการจัดประสบการณ์เรื่อง นกแก้ว
วันที่ 3 สัปดาห์ที่ 1
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

จุดประสงค์
1. เด็กแตะสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ถูกต้อง
2. เด็กปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามได้
3. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4. เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการได้
5. เด็กแสดงท่าทางนกได้

เนื้อหา
เคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์โดยการแสดงท่าทางตามจินตนาการ
และการเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยาย

กิจกรรม
1. ครูสนทนาทักทายเด็ก
2. ครูให้เด็กแสดงท่าทางเลียนแบบสัตว์
3. เด็กผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำผู้ตามในการแสดงท่าทางเลียนแบบสัตว์
4. เด็กแสดงท่าทางประกอบคำบรรยายของครู
5. เด็กนั่งผ่อนคลาย

สื่อการเรียน
เครื่องเคาะจังหวะ

ประเมินผล
1. สังเกตการแตะสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2. สังเกตการปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตาม
3. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4. สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ
5. สังเกตการแสดงท่าทางนก

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
3. เด็กสังเกตอาหารของนกและบอกความแตกต่างได้
4. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
อาหารทั่วไปสำหรับเลี้ยงนกแยกออกเป็นชนิดต่างๆได้ดังนี้
เมล็ดข้าวชนิดต่างๆ ซึ่งมีส่วนผสมของเมล็ดทานตะวัน, ข้าวโอ๊ท, ข้าวสาลี,
และเมล็ดข้าวอื่นๆที่กระเทาะเปลือกแล้ว
ผลไม้ต่างๆ เช่น แอ๊ปเปิ้ล, กล้วย, องุ่น, ส้ม และผลไม้มุกชนิด
จำพวกกระหล่ำปลี, และผักในสวนครัวชนิดอื่นๆ

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันทบทวนลักษณะของนกแก้วแต่ละชนิด
2. เด็กและครูสนทนาเรื่องอาหารของนกแก้ว
3. ครูนำตัวอย่างอาหารของนกแก้วมาให้เด็กดู
4. เด็กสังเกตอาหารของนกแก้วที่ครูนำมาและบอกความแตกต่างของอาหารแต่ละชนิด
5. เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงอาหารของนกแก้วแต่ละชนิด

สื่อการเรียน
- อาหารของนกแก้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบ
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
3. สังเกตการบอกความแตกต่างได้
4. สังเกตการเก็บของเข้าที่
กิจกรรมสร้างสรรค์

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กเล่าผลงานตามจินตนาการได้
4. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
ปฏิบัติกิจกรรม สีน้ำ สีเทียน ปั้นแป้ง
ฉีกปะ ปะติด ประดิษฐ์เศษวัสดุ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำอุปกรณ์ในการทำศิลปะ
2. ครูแนะนำกิจกรรมใหม่ นกจานกระดาษ
3. ครูสาธิตวิธีการทำนกจานกระดาษ
3. เด็กเลือกทำกิจกรรมศิลปะตามความสนใจ
4. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม
5. เด็กเล่าผลงานของตนเองให้ครูและเพื่อนฟัง

สื่อการเรียน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- เศษกระดาษ
- อุปกรณ์เล่นกับ แป้งโดว์
- กาว
- กรรไกร
- กระดาษ
- จานกระดาษ

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการเล่าผลงานตามจินตนาการ
4. สังเกตการเก็บของเข้าที่
กิจกรรมเสรี

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
3. เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้
4. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมเสริมประสบการณ์ ได้แก่ มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ
มุมศิลปะ มุมบล็อก
มุมวิทยาศาสตร์และมุมเครื่องเล่นสัมผัส

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมแต่ละมุมและวิธีการใช้สื่อในมุม ได้แก่
มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมศิลปะ มุมบล็อก
มุมวิทยาศาสตร์และมุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เด็กเลือกมุมตามความสนใจของตนเอง
3. เด็กลงมือทำกิจกรรม
4. เด็กเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในมุมเสริมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
4. สังเกตการเก็บของเข้าที่
กิจกรรมกลางแจ้ง

จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นกาฟักไข่ได้
2. เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้
3. เด็กระวังและรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. เด็กรักษาความสะอาดของร่างกายหลังจากเล่นเสร็จแล้วได้

เนื้อหา
การละเล่นกาฟักไข่

กิจกรรม
1. เตรียมร่างกายก่อนเล่นกาฟักไข่
2. เด็กและครูร่วมกันทบทวนข้อตกลงในการเล่นกาฟักไข่
3. เด็กลงมือทำกิจกรรม
4. ครูให้สัญญาณหมดเวลา
5. เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นเสร็จแล้ว

สื่อการเรียน
ลูกบอลขนาดเล็ก

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นกาฟักไข่
2 สังเกตการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
3. สังเกตการระวังและรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการรักษาความสะอาดของร่างกายหลังจากเล่นเสร็จแล้ว
กิจกรรมเกมการศึกษา

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและตอบคำถามได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
5. เด็กรอคอยตามลำดับ ก่อน – หลังได้
6. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
-เกมเรียงลำดับภาพนกแก้ว
-เกมอนุกรมนกแก้ว
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1. ครูสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน ภาพตัดต่อ
เกมโดมิโน
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนทำกิจกรรม
3. แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ 5 คน
4. เด็กแต่ละกลุ่มเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
5. เด็กเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
-เกมเรียงลำดับภาพนกแก้ว
-เกมอนุกรมนกแก้ว
-เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและตอบคำถาม
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
3. สังเกตการจำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่น
5. สังเกตการรอคอยตามลำดับ ก่อน – หลัง
6. สังเกตการเก็บของเข้าที่
แผนการจัดประสบการณ์เรื่อง นกแก้ว
วันที่ 4 สัปดาห์ที่ 1

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4. เด็กแสดงท่าทางตามจินตนาการได้
5. เด็กจับกลุ่มตามภาพนกแก้วของตนเองได้

เนื้อหา
เคลื่อนไหวจับกลุ่มภาพนกแก้ว

กิจกรรม
1. เด็กหาพื้นที่ของตนเองโดยไม่ให้ชนกับเพื่อน
2. เด็กทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะพื้นฐาน
- เคาะจังหวะ 1 ครั้งให้สะบัดมือ
- เคาะจังหวะ 2 ครั้งให้หยุดเคลื่อนไหวทันที
- เคาะจังหวะรัวให้วิ่งอยู่กับที่
3. เด็กทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบภาพนกแก้ว
- ครูเปิดเพลงให้เด็กเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
- ครูปิดเพลงให้เด็กจับกลุ่มตามคำสั่งของครู เช่น เด็กที่มีภาพนกแก้วเหมือนกัน
5. เด็กนั่งผ่อนคลาย

สื่อการเรียน
ภาพนกแก้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
2. สังเกตฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
4. สังเกตการแสดงท่าทางตามจินตนาการ
5. สังเกตการจับกลุ่มตามภาพนกแก้วของตนเอง
กิจกรรมเสริมประสบการณ์

จุดประสงค์
1. เด็กร่วมทบทวนความรู้เรื่องอาหารของนกแก้วได้
2. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบได้
3. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง

เนื้อหา
นอกจากนี้นกแก้วยังกิน กระดองปลาหมึก, ทราย
. ไข่, และขนมปังทุกชนิด ซึ่งทำขึ้นนจากข้าวชนิดต่างๆ

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับอาหารของนกแก้ว
2. เด็กและครูร่วมกันท่องคำคล้องจองนกแก้ว
3. ครูนำหนังสือภาพนกแก้วมาเล่าให้เด็ก ๆ ฟัง
4. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงหนังสือภาพนกแก้ว

สื่อการเรียน
หนังสือภาพนกแก้ว

ประเมินผล
1. เด็กร่วมทบทวนความรู้เรื่องอาหารของนกแก้วได้
2. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบได้
3. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
กิจกรรมสร้างสรรค์

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กเล่าผลงานตามจินตนาการได้
4. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
ปฏิบัติกิจกรรม สีน้ำ สีเทียน ปั้นแป้ง
ฉีกปะ ปะติด ประดิษฐ์เศษวัสดุ
วาดภาพจากสีธรรมชาติ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำอุปกรณ์ในการทำศิลปะ
2. ครูแนะนำกิจกรรมใหม่
วาดภาพจากสีธรรมชาติ
3. เด็กเลือกทำกิจกรรมศิลปะตามความสนใจ
4. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม
5. เด็กเล่าผลงานของตนเองให้ครูและเพื่อนฟัง

สื่อการเรียน
- สีน้ำ
- สีเทียน
- แป้งโดว์
- เศษกระดาษ
- อุปกรณ์เล่นกับ แป้งโดว์
- ถ่าน
- ขมิ้น

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการเล่าผลงานตามจินตนาการ
4. สังเกตการเก็บของเข้าที่

กิจกรรมเสรี

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจได้
3. เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้
4. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
มุมเสริมประสบการณ์ ได้แก่ มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ
มุมศิลปะ มุมบล็อก
มุมวิทยาศาสตร์และมุมเครื่องเล่นสัมผัส

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมแต่ละมุมและวิธีการใช้สื่อในมุม ได้แก่
มุมอ่าน มุมบทบาทสมมติ มุมศิลปะ มุมบล็อก
มุมวิทยาศาสตร์และมุมเครื่องเล่นสัมผัส
2. เด็กเลือกมุมตามความสนใจของตนเอง
3. เด็กลงมือทำกิจกรรม
4. เด็กเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในมุมเสริมประสบการณ์

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
4. สังเกตการเก็บของเข้าที่
กิจกรรมกลางแจ้ง

จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นกาฟักไข่ได้
2. เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้
3. เด็กระวังและรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. เด็กรักษาความสะอาดของร่างกายหลังจากเล่นเสร็จแล้วได้

เนื้อหา
การเดินกะลา

กิจกรรม
1. เตรียมร่างกายก่อนเล่นเดินกะลา
2. เด็กและครูร่วมกันทบทวนข้อตกลงในการเล่นกาฟักไข่
3. ครูสาธิตวิธีการเดินกะลา
- แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม
- แต่ละกลุ่มเดินกะลาไปยังเส้นที่กำหนดแล้วกลับมาส่งต่อให้เพื่อน
- กลุ่มใดเดินเสร็จก่อนเป็นฝ่ายชนะ
4. เด็กเริ่มทำกิจกรรม
5. เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นเสร็จแล้ว

สื่อการเรียน
กะลา

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นกาฟักไข่
2 สังเกตการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
3. สังเกตการระวังและรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการรักษาความสะอาดของร่างกายหลังจากเล่นเสร็จแล้ว
กิจกรรมเกมการศึกษา

จุดประสงค์
1. เด็กฟังและตอบคำถามได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามข้อตกลงได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
5. เด็กรอคอยตามลำดับ ก่อน – หลังได้
6. เด็กเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
-เกมจับคู่ภาพนกแก้วจำนวนที่เท่ากัน
- เกมภาพตัดต่อนกแก้ว
เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

กิจกรรม
1. ครูสาธิตวิธีการเล่น-เกมจับคู่ภาพนกแก้วจำนวนที่เท่ากัน
- เกมภาพตัดต่อนกแก้ว
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนทำกิจกรรม
3. แบ่งกลุ่มเด็กกลุ่มละ 5 คน
4. เด็กแต่ละกลุ่มเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
5. เด็กเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
-เกมจับคู่ภาพนกแก้วจำนวนที่เท่ากัน
- เกมภาพตัดต่อนกแก้ว
เกมที่เคยเล่นมาแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและตอบคำถาม
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามข้อตกลง
3. สังเกตการจำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่น
5. สังเกตการรอคอยตามลำดับ ก่อน – หลัง
6. สังเกตการเก็บของเข้าที่

No comments: