Monday, October 20, 2008

โครงการแม่ลูกช่วยกันลดภาวะโลกร้อน


หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนโลกได้ถูกทำลายด้วยน้ำมือของมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกทำลายป่า หรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงาน และยานยนต์
ประกอบกับจำนวนประชากรของโลกเพิ่มขึ้น จึงทำให้นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติจึงค่อย ๆหมดไป มนุษย์จึงหาสิ่งต่างๆ มาทดแทนทรัพยากรธรรมชาติหลายรูปแบบ ตัวอย่างที่เห็นได้ในชีวิตประจำวันของเราคือ การใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์แทนกระดาษ ใบตอง เป็นต้น และใช้ ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องโฟม ในการบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถย่อยสลายได้รวดเร็ว เหมือนกระดาษ ใบตอง การย่อยสลายพลาสติกด้วยความร้อนทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้านักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 จึงจัดทำโครงการแม่ลูกช่วยกันลดภาวะโลกร้อนขึ้นโดยให้ผู้ปกครองร่วมกับเด็กนักเรียนช่วยกันตกแต่งถุงผ้าเพื่อให้เด็กได้ใช้ประโยชน์ในการใส่สิ่งของมาโรงเรียน เช่น ขวดน้ำ หรือสิ่งของอื่นๆ แทนถุงพลาสติก นอกจากนี้การทำถุงผ้ายังเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลในครอบครัวอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน
2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว
3. เด็กนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ร่วมกันทำกับผู้ปกครอง
4. สามารถนำถุงผ้ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน
ด้านคุณภาพ
ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความพึงพอใจและใส่ใจในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยการที่เด็กนักเรียนถือถุงผ้าที่ประดิษฐ์มาโรงเรียนแทนถุงพลาสติก

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ
ขั้นวางแผน
1. วางแผนและกำหนดหัวข้อการจัดทำโครงการ
2. เสนอหัวข้อทำโครงการต่ออาจารย์นิเทศก์
3. เขียนโครงการ
4. เสนอโครงการต่ออาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูประจำชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. ประสานงานกับโรงเรียนและจัดเตรียมสถานที่
6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดทำโครงการ
ขั้นเตรียมการ
1. ติดต่อครูประจำชั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ
ขั้นดำเนินการ
1. ดำเนินการตามโครงการ
ขั้นตรวจสอบ
1. การทำแบบประเมิน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนัฐลียา ปกป้อง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันและเวลาในการดำเนินโครงการ
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

สถานที่ดำเนินการ
ห้องเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

งบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 500 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการทำแบบประเมิน 20 บาท

ประเมินผล

1. แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ

2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนและผู้ปกครองชั้นอนุบาล 2 /2 ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน
2. นักเรียนชั้นอนุบาล 2 /2 มีสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว
3. เด็กนักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ร่วมกันทำกับผู้ปกครอง
4. นักเรียนชั้นอนุบาล 2 /2 นำถุงผ้ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ภาพกิจกรรมโครงการแม่ลูกช่วยกันลดภาวะโลกร้อนภาพที่ 1 ผู้ปกครองเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 10 ครอบครัวเข้าร่วมเพนท์ถุงผ้าในโครงการแม่ลูกช่วยกันลดภาวะโลกร้อนในโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4ภาพที่ 2 ครอบครัวของน้องไอซ์ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 ร่วมกันเพนท์ ถุงผ้าในโครงการแม่ลูกช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยมีแม่และน้องไอซ์ร่วมกันวาดรูปลงบน ถุงผ้าภาพที่ 3 ครอบครัวของน้องนาเดียร์ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 ซึ่งประกอบด้วยแม่และพี่ชายร่วมกันเพนท์ถุงผ้าในโครงการแม่ลูกช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยมีแม่คอยจับ ถุงผ้าให้ลูก ๆ ช่วยกันเพนท์

ภาพที่ 4 สำหรับเด็กที่ผู้ปกครองไม่ได้มาเข้าร่วมโครงการแม่ลูกช่วยกันลดภาวะโลกร้อนก็ได้ร่วมกันเพนท์ถุงผ้ากับ ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2


ภาพที่ 5 เมื่อน้องเมนูและคุณแม่เพนท์ถุงผ้าเสร็จแล้ว ก็ได้ร่วมกันโชว์ผลงานโดยที่กระเป๋าได้เพนท์คำว่า แม่รักเมนู ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่แม่มีต่อลูกและได้เพนท์รูปต้นไม้ซึ่งแสดงถึงความรักธรรมชาติ


ภาพที่ 6 หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้ว นักศึกษาได้แจกแบบประเมินโครงการให้กับผู้ปกครอง ซึ่งให้ผู้ปกครองกรอกคะแนนระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการแม่ลูกช่วยกันลดภาวะโลกร้อน
สรุปโครงการแม่ลูกช่วยกันลดภาวะโลกร้อน
โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างดี โดยมีครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ครอบครัว และมีข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองว่า
-เป็นกิจกรรมที่ดีมากและถุงผ้าก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
-มีการฝึกเด็กเริ่มต้นเป็นเรื่องที่ดีมาก
-ได้ทำกิจกรรมแบบนี้เรื่อย ๆ ก็ดีเหมือนกัน สามารถให้เด็กฝึกทักษะในการวาดรูปและความคิดริเริ่มด้วย
- ทางโรงเรียนน่าจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากกว่านี้จะได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้
(รวมทั้งกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ )
-เป็นกิจกรรมที่ดีช่วยปลูกฝังให้เด็กได้ร่วมลดภาวะโลกร้อน โรงเรียนควรจะจัดกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆ

No comments: